„ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000508917
Numer REGON: 200854983
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-08-12
Sygnatura akt[RDF/323185/21/354]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEMIDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2014-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica WŁÓKIENNICZA nr domu 9B nr lokalu U kod pocztowy 15-464 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2014-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.04.2014 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1246/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15.05.2014 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1633/2014 ZMIENIONO § 2 UST. 12014-05-19 do dziś
202.04.2015 R. W KN EWY CZERWIŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1707/2015 ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 9, § 12, § 15 UST. 1, § 16, § 19, § 23 UST. 22015-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRUM GINEKOLOGII ENDOKRYNOLOGII I MEDYCYNY ROZRODU „ARTEMIDA” DOMITRZ I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY2014-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2002264202014-05-19 do dziś
4. Numer KRS0000311890 2014-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały620 (SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARKIEWICZ2014-05-19 do dziś
2. ImionaPAULINA MAŁGORZATA2014-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁOWICZ2015-05-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RYSZARD2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŚNIEWSKI2015-05-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMITRZ2014-05-19 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2014-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBROCH2014-05-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2014-05-19 do dziś
285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2014-05-19 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-19 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-05-19 do dziś
586 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2014-05-19 do dziś
686 2 PRAKTYKA LEKARSKA2014-05-19 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-05-19 do dziś
886 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-05-19 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-19 do dziś
1088 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-19 do dziś
1158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2014-05-19 do dziś
1259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-05-19 do dziś
1347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-19 do dziś
1447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-19 do dziś
1547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-19 do dziś
1647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-19 do dziś
1768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-19 do dziś
1872 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2015 okres OD 16.04.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
7data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.04.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.04.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów