ENERGIA OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000508881
Numer REGON: 243405310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/313346/21/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina KONOPISKA miejscowość KONOPISKA2014-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KONOPISKA ulica CZĘSTOCHOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 42-274 poczta KONOPISKA kraj POLSKA 2014-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2013 R. NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, PRZY UL. DĄBROWSKIEGO NR 15 LOK. 14-15, REPERTORIUM A NR 4353/20132014-05-09 do dziś
216.05.2017R. REPERTORIUM A NR 2246/2017, ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI2017-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGOSZ2014-05-09 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIONEK2014-05-09 do dziś
2. ImionaARTUR BOGDAN2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2016-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULWAS2016-08-30 do dziś
2. ImionaDANIEL MARCIN2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ2016-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETŁAK2016-08-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2016-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGOSZ2014-05-09 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-05-09 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-05-09 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-05-09 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-05-09 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-05-09 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-05-09 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-05-09 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2017-07-21 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2015 okres OD 30.10.2013 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
7data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.10.2013 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.10.2013 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów