BP PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000508660
Numer REGON: 022407167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388291/22/700]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2014-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓW ulica KSIĄŻĄT OLEŚNICKICH nr domu 35 nr lokalu 3 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 2014-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2014 R.2014-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2014-05-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2014-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2014-05-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2014-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-05-07 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2018-04-11 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-04-11 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
2data złożenia 14.05.2018 okres OD 07.05.2014 DO 31.12.20142018-05-14 do dziś
3data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-15 do dziś
4data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
6data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
7data złożenia 24.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
8data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 21.10.20212022-06-10 do dziś
9data złożenia 10.06.2022 okres OD 22.10.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
2OD 07.05.2014 DO 31.12.20142018-05-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 21.10.20212022-06-10 do dziś
9OD 22.10.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.05.2014 DO 31.12.20142018-05-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BP PARTNERS SP. Z O.O. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, NOTARIUSZ ALEKSANDRA KOLIŃSKA-KLONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA KOLIŃSKA-KLONOWSKA RYNEK 81 67-200 GŁOGÓW, REP. A NUMER 8973/2021 , 22.10.20212022-03-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSERAFIN2022-03-08 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2022-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BP PARTNERS SP. Z O.O. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, NOTARIUSZ ALEKSANDRA KOLIŃSKA-KLONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA KOLIŃSKA-KLONOWSKA RYNEK 81 67-200 GŁOGÓW, REP. A NUMER 8973/2021 , 22.10.20212022-03-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów