„A & G TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000508565
Numer REGON: 302725146
Numer NIP: 7792421889
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277489/21/732]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & G TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WROŃSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 60-201 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.04.2014 R., ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA MARCINIAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WIECZORKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. RATAJCZAKA 35, REP. A NR 1178/20142014-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„A & G TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6395262272014-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000073823 2014-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWSKI2014-05-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2014-05-13 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„A & G TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6395262272014-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000073823 2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.03.2015 okres OD 13.05.2014 DO 31.12.20142015-03-05 do dziś
2data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3data złożenia 23.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-13 do dziś
4data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
5data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
6data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
7data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
8data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2014 DO 31.12.20142015-03-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów