MAKSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000508494
Numer REGON: 200852725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-06
Sygnatura akt[RDF/144868/19/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAKSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina SUPRAŚL miejscowość ZAŚCIANKI2014-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAŚCIANKI ulica TADEUSZA REJTANA nr domu 3b nr lokalu 2 kod pocztowy 15-521 poczta ZAŚCIANKI kraj POLSKA 2014-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.2014 R.2014-05-06 do dziś
223.08.2018 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2587/2018 ZMIENIONO § 22018-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSYMIUK2014-05-06 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2014-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600 (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH2014-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSYMIUK2014-05-06 do dziś
2. ImionaANNA2014-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH2014-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSYMIUK2014-05-06 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2014-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSYMIUK2014-05-06 do dziś
2. ImionaANNA2014-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2014-05-06 do dziś
272 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2014-05-06 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-05-06 do dziś
471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-05-06 do dziś
581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-05-06 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-05-06 do dziś
793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-05-06 do dziś
890 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-05-06 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-05-06 do dziś
1041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-05-06 do dziś
1156 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-05-06 do dziś
1255 ZAKWATEROWANIE2014-05-06 do dziś
1358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-05-06 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-05-06 do dziś
1559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-05-06 do dziś
1668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 06.05.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.05.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.05.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów