AREAL SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000508233
Numer REGON: 321519096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-17
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12614/19/708]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAREAL SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. LEDNICKA nr domu 6D kod pocztowy 71-006 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 1135/2014, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2014-05-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2015 R., REP. A NR 7007/2015, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2015-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERSCH2015-12-01 do dziś
2. ImionaMANFRED2015-12-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁOTYCH2016-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2016-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.2014-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERSCH2015-12-01 do dziś
2. ImionaMANFRED2015-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-05-07 do dziś
231 0 PRODUKCJA MEBLI2014-05-07 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-05-07 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-05-07 do dziś
538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-05-07 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-05-07 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-05-07 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-05-07 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-05-07 do dziś
1043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.10.2015 okres OD 18.04.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
2data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.04.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.04.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów