ASTA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000508222
Numer REGON: 341571833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-23
Sygnatura akt[RDF/209776/20/402]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2014-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica KAŁAMARSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2014-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2014 R.; REP. A NR 2668/2014; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. MAŁE GARBARY 5.2014-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEIMEL2014-05-05 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ2014-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PRZY ROZPORZĄDZENIACH I ZOBOWIĄZANIACH DO KWOTY 100.000,00 ZŁ, A PRZY ROZPORZĄDZENIACH I ZOBOWIĄZANIACH POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEIMEL2014-05-05 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-05-05 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-05-05 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-05-05 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-05 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-05-05 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-05-05 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-05-05 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-05-05 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-05-05 do dziś
1033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2015 okres OD 05.05.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
3data złożenia 10.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
4data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.05.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.05.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów