„RUDKAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000508178
Numer REGON: 147223140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-07-11
Sygnatura akt[RDF/364399/18/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„RUDKAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BORECKA nr domu 4 B kod pocztowy 03-034 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-05-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejA.MROZ@RUDKAR.PL2017-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2014 R., NOTARIUSZ BRYGIDA NIZIO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. CHOPINA 8, REP. A NR 834/20142014-05-06 do dziś
217.11.2014 R., NOTARIUSZ BRYGIDA NIZIO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 3194/2014, ZMIANA § 6 UST. 1 I UST. 2, NADANIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2015-03-30 do dziś
330.06.2015 R., REP. A NR 3152/2015, NOTARIUSZ ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 1.2015-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKI2014-05-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2014-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH2015-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2014-05-06 do dziś
2. ImionaADAM JACENTY2014-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH2015-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2015-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-30 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-03-30 do dziś
342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-03-30 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-03-30 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-03-30 do dziś
642 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2015-03-30 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-03-30 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-30 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2015-03-30 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
2data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
3data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.03.2018 R. W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁKI NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE, REPERTORIUM A NR 1818/2018, DATA SPORZĄDZENIA AKTU 22.03.2018 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI I WYZNACZENIA LIKWIDATORA., 22.03.20182018-06-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2018-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoORZECHOWSKA2018-06-07 do dziś
2. ImionaHANNA BARBARA2018-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.03.2018 R. W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁKI NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE, REPERTORIUM A NR 1818/2018, DATA SPORZĄDZENIA AKTU 22.03.2018 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI I WYZNACZENIA LIKWIDATORA., 22.03.20182018-06-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów