„HGG GROUP POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000508157
Numer REGON: 022407486
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-11-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/30567/21/264]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022407486 NIP 89717983582014-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HGG GROUP POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PLAC SOLNY nr domu 15 kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2014 R., NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU MUZEALNYM 7/1, REP. A NR 671/20142014-05-05 do dziś
216.06.2014 R. - NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC MUZEALNY 7/1, REP. A NR 1566/2014; ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I 2 ORAZ § 17 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2014-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOMÓŁKA CHOJNACKA2014-05-05 do dziś
2. ImionaDANUTA2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE)ZŁOTYCH2014-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARABURDA2014-05-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE)ZŁOTYCH2014-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2014-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2014-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOMÓŁKA2014-05-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARABURDA2014-05-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOMÓŁKA CHOJNACKA2014-05-05 do dziś
2. ImionaDANUTA2014-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-08-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-17 do dziś
242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2021-11-17 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-17 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-11-17 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-11-17 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2021-11-17 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-11-17 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-11-17 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów