DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000508018
Numer REGON: 634517637
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-02-12
Sygnatura akt[RDF/188665/20/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. RUMCAJSA nr domu 2 A kod pocztowy 60-195 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 11.04.2014 R. AKT NOTARIALNY Z 11.04.2014 R., NOTARIUSZ MICHAŁ IŻYKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LUBONIU, REP. A NR 1991/2014.2014-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 551 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI „APTEKA DOBRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA - AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.04.2014 R. REP. A NR 1991/2014.2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA DOBRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000178706 2014-04-30 do dziś
5. Numer REGON6345176372014-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYŚ2014-04-30 do dziś
2. ImionaJERZY WALDEMAR2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIKOWSKA GOŁDYŚ2014-04-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-04-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO WE WSZYSTKICH SPRAWACH.2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYŚ2014-04-30 do dziś
2. ImionaJERZY WALDEMAR2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIKOWSKA GOŁDYŚ2014-04-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-04-30 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-30 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-04-30 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY WYSYŁKOWE LUB INTERNET2014-04-30 do dziś
747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-04-30 do dziś
982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2014-04-30 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów