HEXAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000508008
Numer REGON: 147222330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-04-14
Sygnatura akt[RDF/286227/21/207]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXAMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2014-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica KS.AUGUSTYNA KORDECKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2014-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2014 R. NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1211/20142014-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMCZYK2014-04-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ2014-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A JEŚLI WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA LUB NABYWANEGO PRAWA PRZEKRACZA 100.000, - ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMCZYK2014-04-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2014-04-30 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-04-30 do dziś
338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-04-30 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-04-30 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-04-30 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-04-30 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-04-30 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-04-30 do dziś
952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2014-04-30 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-04-30 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-04-30 do dziś
1222 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2014-04-30 do dziś
1377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-30 do dziś
1422 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-30 do dziś
1522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-30 do dziś
1622 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-30 do dziś
1722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-30 do dziś
1832 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-30 do dziś
1933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-04-30 do dziś
2038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2015 okres OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
6data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
7data złożenia 14.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów