BUDOMEX SIERPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000507980
Numer REGON: 147222643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[RDF/287120/21/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMEX SIERPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina SIERPC miejscowość SIERPC2014-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SIERPC ulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 2A kod pocztowy 09-200 poczta SIERPC kraj POLSKA 2014-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2014 R. REPERTORIUM A NR 1370/2014 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUSOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU UL. BRACI TUŁODZIECKICH 92014-04-30 do dziś
208.02.2021 R., REP. A NR 1311/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUSKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU, W PARAGRAFIE 7 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKT 47, PUNKT 48 I PUNKT 49, ZMIENIONO PARAGRAF 8 UST. 17 UMOWY SPÓŁKI2021-03-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2014-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY DARIUSZA RZESZOTARSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ DARIUSZ RZESZOTARSKI PHU BUDOMEX NA PODSTAWIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 5 KSH SPORZĄDZONE W DNIU 19.03.2014 R. PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KUSKOWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SIERPCU UL. BRACI TUŁODZIECKICH 9 ZA NUMEREM REP. A NR 1370/20142014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDARIUSZ RZESZOTARSKI PHU BUDOMEX2014-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-04-30 do dziś
5. Numer REGON6102017752014-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ2014-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKA2014-07-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2014-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2014-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKA2014-04-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2014-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZESZOTARSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaDAWID2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2014-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-30 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-04-30 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-04-30 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-04-30 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-30 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-30 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-30 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-04-30 do dziś
923 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2014-04-30 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
7data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów