BURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000507872
Numer REGON: 731515066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250552/20/259]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA2014-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2014-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELUŃ ulica ŚW. BARBARY nr domu 4 kod pocztowy 98-300 poczta WIELUŃ kraj POLSKA 2014-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.03.2014 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 2262/2014,2014-04-30 do dziś
212.05.2016 R., NOTARIUSZ IWONA KARASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, REP A NR 1657/2016, ZMIENIONO § 3, § 102016-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-30 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2014-04-30 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WIELUNIU POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA APTEKI - BURCHACIŃSCY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WIELUNIU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 6 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW APTEKI - BURCHACIŃSCY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 11 MARCA 2014 R. PODJĘTEJ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 ORAZ ART. 562 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 2262/2014.2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKI - BURCHACIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000156419 2014-04-30 do dziś
5. Numer REGON7315150662014-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2014-04-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1302014-04-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2014-04-30 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego130000,00 ZŁ2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1302014-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-04-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKI2019-06-17 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2019-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKI2018-01-29 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWESOŁOWSKA2016-06-30 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MARIA2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-30 do dziś
21. NazwiskoKRUPIŃSKI2016-06-30 do dziś
2. ImionaZENON IGNACY2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-30 do dziś
31. NazwiskoBURCHACIŃSKA2014-04-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURCHACIŃSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-04-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-30 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-30 do dziś
420 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-04-30 do dziś
521 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-04-30 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-04-30 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-30 do dziś
347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów