DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000507593
Numer REGON: 022400604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-02
Sygnatura akt[RDF/204101/20/30]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość DŁUGOŁĘKA2017-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość DŁUGOŁĘKA ulica UL. SŁONECZNA nr domu 32 kod pocztowy 55-095 poczta MIRKÓW kraj POLSKA 2017-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2014 R.2014-04-28 do dziś
212.06.2017 R. NOTARIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. HUBSKA 52/9; REP. A NR 2493/2017 - ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2017-06-23 do dziś
316.09.2019 R. NOTARIUSZ MAGDALENA PUDŁO-ROKITA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ NR 49 LOK.2, REP.A NR 3257/2019, ZMIENIONO §5.2020-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORELOWSKA MAĆKOWIAK2020-05-18 do dziś
2. ImionaMARCELINA LENA2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2020-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORELOWSKI2020-05-18 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN STANISŁAW2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2020-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYCIK2020-05-18 do dziś
2. ImionaIGOR JAN2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2020-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZKIEWICZ2020-05-18 do dziś
2. ImionaNASTAZJA MARIA2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2020-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2020-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYCIK2017-06-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-09-16 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-16 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-16 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-09-16 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2015-09-16 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-16 do dziś
730 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-16 do dziś
828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-16 do dziś
928 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3data złożenia 21.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
4data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
5data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów