„RASCH INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000507588
Numer REGON: 010622254
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-09-14
Sygnatura akt[RDF/562113/23/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010622254 NIP 53600173302014-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„RASCH INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 39499 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZ. XVI GOSPODARCZY REJESTROWY2014-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina WIELISZEW miejscowość ŁAJSKI2014-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAJSKI ulica POLNA nr domu 54 kod pocztowy 05-119 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2014-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.01.1994 R. - KAZIMIERZ GRABOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 365/94, 24.03.2014 R. - ROBERT WRÓBLEWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4663/2014 - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2014-04-29 do dziś
229.01.2015 R., NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA - NOTARIUSZ, ROBERT WRÓBLEWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 03-813 WARSZAWA UL. TERSPOLSKA 4 LOK. 83. REP. A NR 1797/2015. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 2, § 7 UST. 1, § 8, § 9, § 13 UST. 1, § 22, § 23.2015-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOLTEN2015-06-10 do dziś
2. ImionaFRIEDHELM JÜRGEN2015-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250 ZŁOTYCH2016-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASZEWSKI2015-06-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH2015-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2015-06-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2015-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH2015-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOLTEN2016-04-15 do dziś
2. ImionaDOROTHEA2016-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250 ZŁOTYCH2016-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13894200,00 ZŁ2014-04-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHOLTEN2015-06-10 do dziś
2. ImionaFRIEDHELM JÜRGEN2015-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASZEWSKI2014-04-29 do dziś
2. ImionaROMAN KONR AD2014-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-02-20 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-10 do dziś
311 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-20 do dziś
2data złożenia 16.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
3data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-26 do dziś
4data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
5data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-02 do dziś
6data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
7data złożenia 14.09.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-09-14 do dziś
8data złożenia 14.09.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-14 do dziś
9data złożenia 14.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-09-14 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-14 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów