GRUPPSON DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000507574
Numer REGON: 147130310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/50717/22/878]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPPSON DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DŁUGA nr domu 29 nr lokalu 117 kod pocztowy 00-238 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10.03.2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JACEK KOSSEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 119/125 LOK. 79, REP. A NR 1286/20142014-05-09 do dziś
207.04.2016, REP. A NR 1515/2016, NOTARIUSZ ANNA KULKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KOSSEWSKI, ANNA KULKA SP. P. AL. SOLIDARNOŚCI 119/125 L. 79, 00-897 WARSZAWA, ZMIANA §72016-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2022-06-01 do dziś
2. ImionaDAMIAN2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.650,00 ZŁ2022-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2022-06-01 do dziś
2. ImionaDAMIAN2022-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2022-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-10-25 do dziś
255 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2022-10-25 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2022-10-25 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-10-25 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2022-10-25 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2022-10-25 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2022-10-25 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-10-25 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2015 okres OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
5data złożenia 03.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów