ASSEL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000507568
Numer REGON: 222079001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/211998/20/199]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 222079001 NIP 60401625972014-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSEL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2014-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 1 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2014-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.2014 NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 2628/20142014-04-28 do dziś
221.05.2014, REPERTORIUM A NR 3228/2014, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. KARTUSKA 5, - ZMIANA § 4 UST. 1 I 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-05-28 do dziś
309.11.2016, REPERTORIUM A NR 6708/2016, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL.GARNCARSKA 4/6/4. - ZMIANA § 4 UST.1 I 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROLEJKO2014-04-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały583.294 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.329.400,-ZŁ.2016-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego62329400,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135300000,00 ZŁ2014-05-28 do dziś
262324400,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, C) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROLEJKO2014-04-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-04-28 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-04-28 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-04-28 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-04-28 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-28 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-04-28 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-04-28 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-04-28 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
4data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów