6B47 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000507473
Numer REGON: 147180235
Numer NIP: 5213669497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RDF/300231/21/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1471802352014-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa6B47 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 18 kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2014 R., NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 757/2014.2014-04-25 do dziś
214.11.2014 R., NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2543/2014, UCHYLONY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU (§ § 1-16) I PRZYJĘTY NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (§ § 1-16).2014-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma6B47 REAL ESTATE INVESTORS AG2014-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH2014-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZKO2014-10-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PAWEŁ2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.250,00 ZŁOTYCH2014-12-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2014-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (§ 14 PKT. 6 NOWEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO).2014-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRENEK2017-06-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ FRANCISZEK2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZKO2014-10-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PAWEŁ2014-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-12-19 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-12-19 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-12-19 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-12-19 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-12-19 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-12-19 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-12-19 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-12-19 do dziś
971 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-12-19 do dziś
1074 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2015 okres OD 08.04.2014 DO 30.11.20142015-06-09 do dziś
2data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
4data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
7data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.04.2014 DO 30.11.20142015-06-09 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.04.2014 DO 30.11.20142015-06-09 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów