VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000507454
Numer REGON: 147184115
Numer NIP: 5252583877
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-03-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9318/23/482]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2014 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA ELŻBIETA NURZYŃSKA ZASTĘPCA OLGI BOGUSZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. TARGOWEJ 69 LOK. 3, REP. A NR 1760/20142014-05-13 do dziś
224.05.2016 R., REP. A NR 2463/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2016-10-21 do dziś
316.01.2023 R., REP. A NR 635/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY ADRIANNA KOZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 2 PKT 1 ORAZ § 2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2023-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 000 ZŁ2017-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUDILOVSKIY2022-01-04 do dziś
2. ImionaPETR2022-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORRES2022-01-04 do dziś
2. ImionaROMAIN FLORENT2022-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-05-13 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-05-13 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-05-13 do dziś
409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-05-13 do dziś
537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-05-13 do dziś
638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-05-13 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-05-13 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-05-13 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-05-13 do dziś
1036 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-21 do dziś
3data złożenia 07.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
4data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-03 do dziś
5data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
6data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów