BUDOMMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000507394
Numer REGON: 147233434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-12-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/81127/18/702]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 43 kod pocztowy 00-855 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2014 R. KINGA NAŁĘCZ, MAREK WATRAKIEWICZ, OLGA HUPERT SPÓŁKA PARTNERSKA. KANCELARIA NOTARIALNA UL. BOYA-ŻELIŃSKIEGO NR 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA REPERTORIUM A 2369/2014. ZMIANA PARAGRAFU 11 UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21.03.2014 R. NR REPERTORIUM A 3796/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ KINGA NAŁĘCZ, MAREK WATRAKIEWICZ, OLGA HUPERT SPÓŁKA PARTNERSKA. KANCELARIA NOTARIALNA UL. BOYA-ŻELIŃSKIEGO NR 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA2014-05-14 do dziś
211.09.2014 R., REP. A NR 11199/2014, KINGA NAŁĘCZ, MAREK WATRAKIEWICZ, OLGA HUPERT SPÓŁKA PARTNERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 8 PKT. 1 ORAZ § 11 PKT. 12014-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUKALSKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaILONA KATARZYNA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 392.500,00 ZŁ.2018-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego402500,00 ZŁ2014-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAC2014-05-14 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2014-05-14 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-14 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-05-14 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-05-14 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-05-14 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-14 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2014-05-14 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-05-14 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-05-14 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
4data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów