HGC GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000507352
Numer REGON: 017520551
Numer NIP: 5272374935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-07-16
Sygnatura akt[RDF/317684/21/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGC GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2014-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRZYBOWSKA nr domu 63 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1REP. A NR 6094/2014, 16.04.2014 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE.2014-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-04-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI HGC GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ HGC GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 R. REPERTORIUM A NR 6094/2014, SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM SŁAWOMIREM STROJNYM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE2014-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHGC GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-04-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-04-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000446090 2014-04-25 do dziś
5. Numer REGON0175105512014-04-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462803542014-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000429785 2014-04-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000481968 2014-04-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. WSZYSCY POZOSTALI WSPÓLNICY SĄ POZBAWIENI PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU GRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: ZIV ZVIEL - PREZES ZARZĄDU, GUY INDIG - WICEPREZES ZARZĄDU, EWA GWIAZDOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU, KATARZYNA KOZŁOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU2020-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRETNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1462803542014-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000429785 2014-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-25 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-04-25 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-04-25 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-04-25 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-25 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-04-25 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-04-25 do dziś
835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-04-25 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-04-25 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 25.04.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 25.04.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
2OD 25.04.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów