DOCTRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000507106
Numer REGON: 222080464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-05
Sygnatura akt[RDF/205133/20/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2014-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 53 kod pocztowy 80-254 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2014-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.04.2014, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. DMOWSKIEGO 15/7, 80-243 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 3083/20142014-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSŁOCKI2014-04-23 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2014-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁOTYCH2014-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁOTYCH2014-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁOTYCH2014-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2014-04-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2014-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁOTYCH2014-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁOTYCH2014-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁOTYCH2014-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCTRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000506651 2014-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPROWADZENIE SPRAW I REPREZENTACJI NALEŻY DO KOMPLEMENTARIUSZA DOCTRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRĄ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - WOJCIECH SYPNIEWSKI2014-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCTRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000506651 2014-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 23.04.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5data złożenia 16.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
6data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów