BOROWCZYK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000507062
Numer REGON: 302705971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-03-04
Sygnatura akt[RDF/370649/22/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWCZYK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2014-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica MACIEJA RATAJA nr domu 76 kod pocztowy 61-695 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2014 R., NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2100/2014.2014-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWCZYK2014-04-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWCZYK2014-04-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWCZYK2014-04-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWCZYK2014-04-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-04-24 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-04-24 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-04-24 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-04-24 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-04-24 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-04-24 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-04-24 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-04-24 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-04-24 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-24 do dziś
1168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-04-24 do dziś
1270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
2data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
3data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-04 do dziś
7data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
8data złożenia 04.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-03-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów