INSTYTUT VITALIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000507028
Numer REGON: 243477573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-04-04
Sygnatura akt[RDF/196041/20/307]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT VITALIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2014-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica PODHALAŃSKA nr domu 11a kod pocztowy 44-335 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2014-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2013 R., NOTARIUSZ DAMIAN PASICH, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 4017/20132014-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2014-04-24 do dziś
2. ImionaROKSANA MARIA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2019-01-14 do dziś
2. ImionaROKSANA MARIA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-04-24 do dziś
246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2014-04-24 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-04-24 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-24 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-04-24 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-04-24 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-24 do dziś
896 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-04-24 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2015 okres OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
3data złożenia 02.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
5data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 04.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.12.2013 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów