CUBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000506865
Numer REGON: 181031537
Numer NIP: 5170364092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/16238/20/808]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 181031537 NIP 51703640922014-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina TRZEBOWNISKO miejscowość TRZEBOWNISKO2014-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBOWNISKO nr domu 928B kod pocztowy 36-001 poczta TRZEBOWNISKO kraj POLSKA 2014-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.10.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ MICHAŁ URA, REP. A NR 2141/20132014-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK STEC2014-04-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2014-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2014-04-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2014-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEŻELI NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAQNIA, BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM DO WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ WARTOŚĆ 1.000.000,00 ZŁ WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK STEC2014-04-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2014-04-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2014-04-24 do dziś
281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-24 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-04-24 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-04-24 do dziś
593 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2014-04-24 do dziś
696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-04-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-24 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-04-24 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-24 do dziś
1093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów