ASV BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000506835
Numer REGON: 123100723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-12-02
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/29856/20/474]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASV BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica NA BŁONIE nr domu 3 nr lokalu 72 kod pocztowy 30-147 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-04-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejUPIELICH@INTERIA.PL2014-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.2014, REPERTORIUM A NR 13/2014, NOTARIUSZ JOANNA ZABDYR-KALIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA ZABDYR-KALIŃSKA, 30-644 KRAKÓW, UL. KAMIEŃSKIEGO 472014-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIELICHOWSKA2014-04-24 do dziś
2. ImionaURSZULA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁOTYCH2014-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, TAK MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ALBO DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2014-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIELICHOWSKA2014-04-24 do dziś
2. ImionaURSZULA2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-04-24 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-04-24 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-04-24 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-04-24 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-04-24 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-04-24 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-04-24 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-24 do dziś
942 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-04-24 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 03.01.2014 DO 31.12.20142017-01-18 do dziś
2data złożenia 03.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-03 do dziś
3data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-16 do dziś
4data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.01.2014 DO 31.12.20142017-01-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.01.2014 DO 31.12.20142017-01-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-03 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów