CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000506760
Numer REGON: 022388056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33040/20/520]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022388056 NIP 89927525802014-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTRUM OBSŁUGI KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 14B nr lokalu 4 kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.03.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 17 LOK. 74, NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, REP. A NR 1295/20142014-04-22 do dziś
206.06.2014 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 17/74, REP. A NR 2446/2014; ZMIENIONO: § 2, § 6 UST. 1 POPRZEZ DODANIE 3 KOLEJNYCH PKT. (8-10).2014-07-16 do dziś
308.12.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 14/74, REPERTORIUM A NR 5585/2016 - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZERA2014-04-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH.2014-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIECZKA2014-04-22 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JERZY2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUCZERA2014-04-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-04-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2014-04-22 do dziś
253 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-04-22 do dziś
361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2014-04-22 do dziś
461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-04-22 do dziś
561 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-04-22 do dziś
661 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2014-04-22 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-04-22 do dziś
885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2014-07-16 do dziś
962 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-07-16 do dziś
1062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 22.04.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
2data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.04.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.04.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-10-012020-10-08 do dziś