„HESTA TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000506744
Numer REGON: 147210858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351155/21/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESTA TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina GĄBIN miejscowość KAROLEW2014-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KAROLEW nr domu 35 kod pocztowy 09-530 poczta GĄBIN kraj POLSKA 2014-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.03.2014 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A 3278/2014. 04.04.2014 R. NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A 3629/2014 - PAR. 2 UST. 1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-22 do dziś
224.06.2014 R., REPERTORIUM A NR 4409/2014 PRZED NOTARIUSZEM WIESŁAWĄ KRYSIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W PŁOCKU, PLAC OBROŃCÓW WARSZAWY 2 LOK. 2 § 10 DODANO PKT. 3, PKT. 4, PKT. 5, PKT. 6, § 27.2014-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZNAJEWSKI2014-04-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2020-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZNAJEWSKA2020-05-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH2020-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZNAJEWSKI2014-07-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-17 do dziś
PREZES ZARZĄDU2021-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-17 do dziś
NIE2021-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZNAJEWSKA2021-07-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-04-22 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-05-08 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-08 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-05-08 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-05-08 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.05.2015 okres OD 07.03.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
4data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
5data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.03.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów