DOCTRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000506651
Numer REGON: 222072424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-06-04
Sygnatura akt[RDF/204909/20/364]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTRINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2014-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica PARTYZANTÓW nr domu 8 nr lokalu 53 kod pocztowy 80-254 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2014-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.04.2014, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. DMOWSKIEGO 15/7, 80-243 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 2797/20142014-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSŁOCKI2014-04-17 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2014-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2014-04-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2014-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARĄDU SAMODZIELNIE.2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPNIEWSKI2014-04-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWYSŁOCKI2014-04-17 do dziś
2. ImionaROBERT MIECZYSŁAW2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2014-04-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-04-17 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2014-04-17 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
4data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
6data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.04.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów