INTEGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000506521
Numer REGON: 181099587
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/10541/22/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2014-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica POTRA SKARGI nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2014-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2014 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁA GAZDĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZEMYŚLU PRZY UL. DWORSKIEGO 20, REP. 3019/20142014-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUKINA2014-04-17 do dziś
2. ImionaYEVHENIIA2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182000,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUKINA2014-04-17 do dziś
2. ImionaYEVHENIIA2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-04-17 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-04-17 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-04-17 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-04-17 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2014-04-17 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-04-17 do dziś
781 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-17 do dziś
843 34 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-29 do dziś
2data złożenia 12.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
4data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-18 do dziś
5data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-18 do dziś
6data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-18 do dziś
7data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
8data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-18 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-18 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów