LABDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000506502
Numer REGON: 222072246
Numer NIP: 5892013574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-06-11
Sygnatura akt[RDF/612497/24/540]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina ŻUKOWO miejscowość BANINO2014-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BANINO ulica ŹRÓDLANA nr domu 17 kod pocztowy 80-297 poczta BANINO kraj POLSKA 2014-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2014 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM CHMIEL Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. 3 MAJA NR 24 W KARTUZACH REPERTORIUM A NUMER 1729/20142014-04-17 do dziś
2W DNIU 03.11.2014 R. W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA WOJCIECHA CHMIEL W KARTUZACH UL. 3 MAJA 24, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM REP. „A” NUMER 5527/142014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABUDDA2014-04-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WIESŁAW2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-04-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-04-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000 ZŁ2014-04-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000 ZŁ2014-04-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000 ZŁ2014-04-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2210768162014-04-17 do dziś
4. Numer KRS0000363143 2014-04-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2210768162014-04-17 do dziś
4. Numer KRS0000363143 2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-17 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-04-17 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-04-17 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-17 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-04-17 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-17 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-04-17 do dziś
836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-04-17 do dziś
955 ZAKWATEROWANIE2014-11-28 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 04.04.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
8data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
9data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
10data złożenia 11.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.04.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów