BULWAROWA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000506428
Numer REGON: 123092811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-07-29
Sygnatura akt[RDF/229650/20/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULWAROWA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica IGOŁOMSKA nr domu 27 kod pocztowy 31-983 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI, NOTARIUSZ MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, REPERTORIUM A NR 2450/20142014-04-16 do dziś
202.10.2014 R., REP. A NR 8038/2014, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI K/KRAKOWA - ZMIANA § 6 UST. 1 ORAZ § 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-12-09 do dziś
302.06.2015, REPERTORIUM A NR 4570/2015, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOLBAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI KOŁO KRAKOWA, ZMIENIONO § 52015-08-07 do dziś
420.08.2018 R., REP. A NR 10032/2018, NOTARIUSZ JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH, ZMIANA § 6 UST. 12019-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ2019-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATULKA2016-09-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW WIESŁAW2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLEŃSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ2019-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2014-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATULKA2014-04-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW WIESŁAW2014-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-16 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-04-16 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-04-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-08-07 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-07 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-07 do dziś
473 1 REKLAMA2015-08-07 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2015 okres OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów