HEROTRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000506283
Numer REGON: 101761152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-01-20
Sygnatura akt[RDF/275177/21/163]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEROTRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość BŁONIE2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BŁONIE ulica UL. POWSTAŃCÓW nr domu 97A nr lokalu 49 kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2016-01-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@HEROTRANS.PL2014-04-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HEROTRANS.PL2014-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.2014 R.2014-04-15 do dziś
210.06.2015 R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2588/2015, ZMIENIONO §32016-01-29 do dziś
318.07.2016 R., REP. A NR 6633/2016, NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE. ZMIANA § 4, § 6,DODANO § 7, § 8, § 9, DOTYCHCZASOWY OD § 7 DO § 17 OTRZYMAŁY NOWĄ NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO OD § 10 DO § 20, ZMIENIONO § 12, § 19 WEDŁUG NOWEJ NUMERACJI.2017-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCZKOWSKI2017-03-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ JULIAN2017-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ2021-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCZKOWSKI2021-01-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ JULIAN2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYMUS DUCZKOWSKA2021-01-11 do dziś
2. ImionaSTEFANIA ALBINA2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-15 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-15 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-15 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-04-15 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-04-15 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-15 do dziś
730 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-15 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-15 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-04-15 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2015 okres OD 14.04.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
2data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6data złożenia 17.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów