AM JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000506249
Numer REGON: 147202221
Numer NIP: 1231285693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-01-29
Sygnatura akt[RDF/578717/24/108]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAM JÓŹWIAK SPÓŁKA JAWNA2021-06-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2014-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica PUŁAWSKA nr domu 28 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2014-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131 MARCA 2014 R.; 14 KWIETNIA 2014 R., ZMIANA PAR. 4, PAR. 10.2014-04-25 do dziś
205.05.2014 R., NOTARIUSZ W PIASECZNIE PAWEŁ GMEREK, REPERTORIUM A NR 4518/2014, ZMIANA § 4.1, § 7 UST. 2.2014-10-22 do dziś
308.04.2021R., ZMIANA PAR.3 I PAR.4 UMOWY2021-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-04-18 do dziś
2. ImionaANNA2014-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-04-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2014-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-04-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2014-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-04-18 do dziś
2. ImionaANNA2014-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-04-18 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-04-18 do dziś
347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-18 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-18 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-04-18 do dziś
695 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2014-04-18 do dziś
795 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2014-04-18 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-07 do dziś
4OD 18.04.2014 DO 31.12.20142019-04-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-11 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-02 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-24 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów