BQS - BEST QUALITY SERVICES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000506237
Numer REGON: 243538151
Numer NIP: 9492197288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-15
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/9426/21/96]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBQS - BEST QUALITY SERVICES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2016-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. REJTANA nr domu 6 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2016-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2014 R. NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 1435/20142014-04-17 do dziś
219.04.2021R. REP. A NR 1224/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ALEJA JANA PAWŁA II 76/78, ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2021-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALOTA2014-04-17 do dziś
2. ImionaANITA IZABELA2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALOTA2014-04-17 do dziś
2. ImionaDAMIAN KRZYSZTOF2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALOTA2014-04-17 do dziś
2. ImionaDAMIAN KRZYSZTOF2014-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-04-17 do dziś
246 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-04-17 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-17 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-04-17 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-17 do dziś
610 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2014-04-17 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-17 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-17 do dziś
910 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-17 do dziś
1078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.05.2015 okres OD 18.03.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
3data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
7data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.03.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-01-012022-03-15 do dziś