BUSINESS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000506193
Numer REGON: 302644650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-02-08
Sygnatura akt[RDF/276520/21/895]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302644650 NIP 77924197402014-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SIELSKA nr domu 17A kod pocztowy 60-483 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2014 R., NOTARIUSZ DANIEL MICHAŁ WOJTICSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 652/2014, 10.04.2014 R., NOTARIUSZ DANIEL MICHAŁ WOJTICSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1603/2014, ZMIENIONO § 8 UST. 22014-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDCZAK2014-04-15 do dziś
2. ImionaMARTA MAGDALENA2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2014-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMURA2014-04-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2014-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDCZAK2014-04-15 do dziś
2. ImionaMARTA MAGDALENA2014-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-04-15 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-04-15 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-15 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-04-15 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-04-15 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-04-15 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-15 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-04-15 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2015 okres OD 11.02.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
4data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
5data złożenia 23.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
6data złożenia 07.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
7data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 29.12.20202021-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.02.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 29.12.20202021-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.02.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów