ASSIDUUS INVESTMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000506124
Numer REGON: 147202965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-11-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/53263/20/581]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSIDUUS INVESTMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI nr domu 10 kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2013 R., REP. A NR 6032/2013, ASESOR NOTARIALNY BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. 2) 04.04.2014 R., REP. A NR 1809/2014, ASESOR NOTARIALNY BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23 MARCA 2015 ROKU PRZED ASESOREM NOTARIALNYM BOGUMIŁĄ WIŚNIEWSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132, REPERTORIUM A NR 1529/2015 § 4 UMOWY SPÓŁKI2015-04-30 do dziś
317.05.2016 R., REP. A NR 7444/2016, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2016-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSIDUUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3636310672020-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000598219 2020-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000 ZŁOTYCH2020-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2014-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE.2014-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMINGER2014-04-16 do dziś
2. ImionaANDREAS2014-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-16 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-04-16 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2015-04-30 do dziś
266 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-04-30 do dziś
366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-04-30 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-04-30 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2015-04-30 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-30 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2015 okres OD 21.11.2013 DO 31.12.20132015-10-28 do dziś
2data złożenia 21.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
3data złożenia 29.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2013 DO 31.12.20132015-10-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2013 DO 31.12.20132015-10-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów