ARTEX TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000506051
Numer REGON: 147202209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[RDF/296561/21/760]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEX TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina TERESIN miejscowość TERESIN2014-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość TERESIN ulica XX-LECIA nr domu 32 kod pocztowy 96-515 poczta TERESIN kraj POLSKA 2014-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.03.2014 R., NOTARIUSZ ANNA BUGALSKA-MAIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE UL. HANKI SAWICKIEJ 3, REP. A NR 1003/20142014-04-11 do dziś
205.06.2014 R., REPERTORIUM A NR 1980/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, NOTARIUSZ ANNA BUGALSKA-MAIK, ZMIANA § 6.2.2014-07-03 do dziś
329.07.2014, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, REP. A 3747/2014 ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 92015-01-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.09.2015R., REPERTORIUM A NR 3072/2015, ANNA BUGALSKA - MAIK, NOTARIUSZ W SOCHACZEWIE, UCHWAŁA NR 1 ZMIENIA SIĘ TREŚĆ PAR.6.2 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-02 do dziś
520.09.2018R. REP. 3255/2018 NOTARIUSZ ANNA BUGALSKA-MAIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE ZMIANA: § 7, § 9, § 192018-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2014-04-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA ROMUALDA2014-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11.293 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 564.650 ZŁ2021-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTEX ROZLICZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000529061 2015-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24.000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ - 1.200.000 ZŁ2015-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000 ZŁ2021-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2614650,00 ZŁ2018-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11764650,00 ZŁ2015-01-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT SAMOISTNY JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY2014-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-04-11 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-04-11 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-11 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-03 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-07-03 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2015 okres OD 28.03.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.03.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.03.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów