„CUPRUM - SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000505986
Numer REGON: 930934062
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2014-10-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/6907/14/155]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUPRUM - SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 6814 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2014-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PLAC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 7 kod pocztowy 53-329 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.1996 R., NOTARIUSZ IRENA SOBKÓW - KUCMIN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 1/4, REPERTORIUM A NR 8694/1996.2014-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2014-10-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2014-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2014-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.2014-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2014-10-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2014-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z DORADZTWO INWESTYCYJNE - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTORÓW, POŚREDNICTWO INWESTYCYJNE, ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI ZALEŻNYMI, DORADZTWO PRAWNE I EKONOMICZNE.2014-10-17 do dziś
264 99 Z ŚWIADCZENIE USŁUG FINANSOWYCH2014-10-17 do dziś
368 31 Z HANDEL NIERUCHOMOŚCIAMI2014-10-17 do dziś
468 32 Z USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I BUDOWLI2014-10-17 do dziś
568 20 Z POŚREDNICTWO W ZAKRESIE WYNAJMU I DZIERŻAWY ORAZ WYNAJEM I DZIERŻAWA LOKALI HANDLOWYCH, BIUROWYCH I MIESZKANIOWYCH.2014-10-17 do dziś
673 DZIAŁALNOŚĆ REKLAMOWA2014-10-17 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-10-17 do dziś
885 59 B PROWADZENIE SZKOLEŃ I KURSÓW2014-10-17 do dziś
946 7 IMPORT I EKSPORT2014-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów