CUKIER PUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000505908
Numer REGON: 147198502
Numer NIP: 7010421362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398991/22/668]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIER PUDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIASTA KOŁODZIEJA nr domu 52 D nr lokalu 2 kod pocztowy 03-289 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.2014 R.; NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, MAŁGORZATA NOWICKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOSZYKOWA 59 LOK. 4, 00-660 WARSZAWA; REP. A NR 2186/20142014-04-14 do dziś
216.11.2017 R., REP A NR 12940/2017 NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 20 UST. 2, § 7 UST. 1 POPRZEZ DODANIE PKT 20 ORAZ PKT 212018-02-06 do dziś
316.11.2017 R., REP. A NR 12940/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 92018-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBINOWSKI2014-04-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9500,00 ZŁ2018-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBINOWSKA2018-02-06 do dziś
2. ImionaANETA2018-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBINOWSKI2014-04-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 PRODUKCJA MEBLI2014-04-14 do dziś
232 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-14 do dziś
349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-04-14 do dziś
452 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-04-14 do dziś
574 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-04-14 do dziś
618 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2014-04-14 do dziś
722 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-14 do dziś
825 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2014-04-14 do dziś
927 4 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-04-14 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
7data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
8data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów