TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000505752
Numer REGON: 341563638
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-04-22
Sygnatura akt[RDF/597167/24/117]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2014-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica CHRZANOWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2014-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. MAŁE GARBARY 5, 87-100 TORUŃ, REP. A NR 1748/2014.2014-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONCZALSKI2014-04-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2014-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ2014-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONCZALSKI2014-04-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ2014-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2014-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONCZALSKI2014-04-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2014-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2014-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-11 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2014-04-11 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-11 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-04-11 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-04-11 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-11 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-11 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-04-11 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2023-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2015 okres OD 05.05.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
3data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
4data złożenia 25.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
5data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
6data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
8data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
9data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
10data złożenia 22.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.05.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.05.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów