EX LEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000505734
Numer REGON: 222071761
Numer NIP: 5882403718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/239049/20/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX LEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2014-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WEJHEROWO ulica UL. 3 MAJA nr domu 17 nr lokalu 7 kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2018-02-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXLEGE@EXLEGE.BIZ2014-04-22 do dziś
4. Adres strony internetowejEXLEGE.BIZ2014-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.03.2014, KANCELARIA NOTARIALNA W WEJHEROWIE NOTARIUSZ ANNA KELPIN, REPERTORIUM A NUMER 2781/2014 ROK2014-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2014-04-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2014-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2014-04-22 do dziś
2. ImionaBOGDAN PIOTR2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2014-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2014-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2014-04-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-22 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-22 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-22 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-04-22 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-22 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-22 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-04-22 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów