„EPRUF ROZLICZENIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000505637
Numer REGON: 101773830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[RDF/290448/21/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EPRUF ROZLICZENIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ZBĄSZYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy 91-342 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2013 R., REP. A NR 3087/2013, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 29.04.2014 R., REP. A NR 1357/2014 NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2014-05-12 do dziś
2DNIA 02.06.2014 R., REP. A NR 1591/2014, NOT. PIOTR KRÓL, KN W ŁODZI - ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W ZAKRESIE § 2 I § 62014-07-31 do dziś
318.12.2019, REP. A NR 3832/2019, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO §§ 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19.2020-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„EPRUF” SPÓŁKA AKCYJNA2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1005929252014-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000319410 2014-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2015-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2014-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2014-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2020-09-21 do dziś
2. ImionaROBERT2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPIEŃ2019-09-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-02-23 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-23 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-23 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-23 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-23 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-23 do dziś
766 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-02-23 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-23 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
4data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
5data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
6data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
7data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów