EMPOL BIS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000505568
Numer REGON: 022393703
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387611/22/367]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2014-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOL BIS SPÓŁKA AKCYJNA2016-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość ŹRÓDŁA2014-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŹRÓDŁA ulica UL. INWESTYCYJNA nr domu 1 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2019-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.12.2013 R. NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4; REPRTORIUM A NR 18002/2013. 04.04.2014 R. NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4; REPRTORIUM A NR 5582/2014 SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W § 12 UST. 2.2014-04-09 do dziś
218.11.2016 R., REP. A NR 4155/2016, NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WAŁBRZYSKA 9D - ZMIENIONO §1, W §6 UST.2, W §6 UST.3, W §6 UST.42016-12-20 do dziś
331.05.2019R., NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ 9D, REPERTORIUM A NR 3374/2019 ZMIENIONO: § 6, § 11 UST. 11, § 18 STATUTU SPÓŁKI; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2019-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2014-04-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2250000,00 ZŁ2019-10-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji225002019-10-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2016-12-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego250000,00 ZŁ2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty2000000,00 ZŁ2019-10-10 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2014-04-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii25002016-12-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-04-09 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2019-10-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200002019-10-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-10-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2014-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2014-04-09 do dziś
2. ImionaEWA BOGUMIŁA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2014-04-09 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIUBA2018-02-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KAZIMIERZ2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-08 do dziś
21. NazwiskoSŁAWIN2014-04-09 do dziś
2. ImionaAGATA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-09 do dziś
31. NazwiskoSŁAWIN2014-04-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANTONI2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-04-09 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-04-09 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-04-09 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-04-09 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-09 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-04-09 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-04-09 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-04-09 do dziś
1173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-04-09 do dziś
1246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-04-09 do dziś
1373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-04-09 do dziś
1473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-04-09 do dziś
1545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-09 do dziś
1645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
1745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
1825 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2014-04-09 do dziś
1968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-04-09 do dziś
2068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-04-09 do dziś
2174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-09 do dziś
2241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-04-09 do dziś
2346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-04-09 do dziś
2447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-09 do dziś
2549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-09 do dziś
2652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-04-09 do dziś
2752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2014-04-09 do dziś
2853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-04-09 do dziś
2961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2014-04-09 do dziś
3077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-09 do dziś
3177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
3277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-09 do dziś
3381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-04-09 do dziś
3446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-04-09 do dziś
3569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-04-09 do dziś
3671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-04-09 do dziś
3771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-04-09 do dziś
3871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-04-09 do dziś
3918 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2014-04-09 do dziś
4013 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
2data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów