EXCLUSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000505566
Numer REGON: 200848422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10015/19/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCLUSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2014-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica LEGIONOWA nr domu 9/1 nr lokalu 106 kod pocztowy 15-281 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2014-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.04.2014 R. W KN MARII DARII ROMATOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 967/2014 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSIEWICZ2014-04-09 do dziś
2. ImionaBEATA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2014-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKA2014-04-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2014-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKI2014-04-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2014-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKI2014-09-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMATYSIEWICZ2014-04-09 do dziś
2. ImionaBEATA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-04-09 do dziś
21. NazwiskoKUCZYŃSKA2014-04-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-04-09 do dziś
31. NazwiskoKUCZYŃSKI2014-09-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-09-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-09 do dziś
201 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2014-04-09 do dziś
392 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2014-04-09 do dziś
493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-04-09 do dziś
594 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2014-04-09 do dziś
695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-04-09 do dziś
796 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-04-09 do dziś
801 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2014-04-09 do dziś
901 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2014-04-09 do dziś
1001 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2014-04-09 do dziś
1102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2014-04-09 do dziś
1202 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2014-04-09 do dziś
1302 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2014-04-09 do dziś
1402 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2014-04-09 do dziś
1503 1 RYBOŁÓWSTWO2014-04-09 do dziś
1603 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2014-04-09 do dziś
1722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-09 do dziś
1805 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2014-04-09 do dziś
1905 20 Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2014-04-09 do dziś
2006 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2014-04-09 do dziś
2106 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2014-04-09 do dziś
2207 10 Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA2014-04-09 do dziś
2307 2 GÓRNICTWO RUD METALI NIEŻELAZNYCH2014-04-09 do dziś
2408 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2014-04-09 do dziś
2508 9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-09 do dziś
2609 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2014-04-09 do dziś
2709 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2014-04-09 do dziś
2824 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2014-04-09 do dziś
2910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-04-09 do dziś
3011 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-04-09 do dziś
3112 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-04-09 do dziś
3213 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-04-09 do dziś
3314 PRODUKCJA ODZIEŻY2014-04-09 do dziś
3415 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2014-04-09 do dziś
3516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2014-04-09 do dziś
3617 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2014-04-09 do dziś
3718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-04-09 do dziś
3819 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2014-04-09 do dziś
3927 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2014-04-09 do dziś
4020 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-04-09 do dziś
4121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-04-09 do dziś
4222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2014-04-09 do dziś
4323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2014-04-09 do dziś
4424 PRODUKCJA METALI2014-04-09 do dziś
4525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-04-09 do dziś
4626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-04-09 do dziś
4727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-04-09 do dziś
4828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-09 do dziś
4929 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
5029 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2014-04-09 do dziś
5130 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2014-04-09 do dziś
5231 0 PRODUKCJA MEBLI2014-04-09 do dziś
5332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2014-04-09 do dziś
5433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-04-09 do dziś
5535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-04-09 do dziś
5636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-04-09 do dziś
5737 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-04-09 do dziś
5838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-04-09 do dziś
5939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-04-09 do dziś
6041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-09 do dziś
6129 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-04-09 do dziś
6242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-04-09 do dziś
6343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-04-09 do dziś
6445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2014-04-09 do dziś
6546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-09 do dziś
6647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2014-04-09 do dziś
6749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-04-09 do dziś
6850 TRANSPORT WODNY2014-04-09 do dziś
6951 TRANSPORT LOTNICZY2014-04-09 do dziś
7052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-04-09 do dziś
7153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-04-09 do dziś
7201 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2014-04-09 do dziś
7355 ZAKWATEROWANIE2014-04-09 do dziś
7456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2014-04-09 do dziś
7558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-04-09 do dziś
7659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-04-09 do dziś
7760 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2014-04-09 do dziś
7861 TELEKOMUNIKACJA2014-04-09 do dziś
7962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-04-09 do dziś
8063 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-04-09 do dziś
8164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-09 do dziś
8265 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2014-04-09 do dziś
8301 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2014-04-09 do dziś
8466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-04-09 do dziś
8568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-04-09 do dziś
8670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-04-09 do dziś
8771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-04-09 do dziś
8872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-04-09 do dziś
8973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-04-09 do dziś
9074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-04-09 do dziś
9175 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2014-04-09 do dziś
9277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-04-09 do dziś
9378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-04-09 do dziś
9401 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2014-04-09 do dziś
9579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2014-04-09 do dziś
9680 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-04-09 do dziś
9781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-04-09 do dziś
9882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-04-09 do dziś
9985 EDUKACJA2014-04-09 do dziś
10086 OPIEKA ZDROWOTNA2014-04-09 do dziś
10187 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-04-09 do dziś
10288 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2014-04-09 do dziś
10390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-04-09 do dziś
10491 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO, W TRYBIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DNIA 20.08.1997 R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM , 2.2021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów