SUBMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000505331
Numer REGON: 147191428
Numer NIP: 7010420635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2015-10-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/61992/15/729]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSUBMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 15A nr lokalu 1B kod pocztowy 00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.2014 R. REP. A NR 1093/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 7, 00-634 WARSZAWA2014-04-09 do dziś
209.07.2014 R., REP. A NR 2515/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 7, 00-634 WARSZAWA ZMIANA § 2 UST. 1 I 3 - ZMIANA FIRMY SPÓŁKI NA SUBMIT SP. Z O.O.2014-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDARMETKO2014-07-29 do dziś
2. ImionaHUBERT MAREK2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2014-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDARMETKO2014-07-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ ALEKSANDER2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁOTYCH2014-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDARMETKO2014-07-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ ALEKSANDER2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-07-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-04-09 do dziś
252 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-04-09 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-04-09 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-10-09 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-10-09 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-09 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-09 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-09 do dziś
682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2015 okres OD 21.03.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.03.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.03.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.08.2015R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SUBMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI Z DNIA 31.08.2015R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2015R., REP. A 5668/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ RADOSŁAWA WALASIKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BONIFRATERSKIEJ 8 LOK. 99.2015-10-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW OKRESIE LIKWIDACJI OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAĆ BĘDZIE JEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR SPÓŁKI.2015-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBURLAGA2015-10-16 do dziś
2. ImionaFILIP PAWEŁ2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.08.2015R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SUBMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI Z DNIA 31.08.2015R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2015R., REP. A 5668/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ RADOSŁAWA WALASIKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BONIFRATERSKIEJ 8 LOK. 99.2015-10-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów