BUDOFRIEND SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF KRAWCZYK, JERZY POLAKOWSKI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000505259
Numer REGON: 281579806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214037/20/55]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOFRIEND SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF KRAWCZYK, JERZY POLAKOWSKI2014-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2014-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica KOŁOBRZESKA nr domu 50 H kod pocztowy 10-434 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2014-04-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRAWCZYK@WITKA.PL2015-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.03.2014 R.2014-04-07 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 5 I 6 Z DNIA 31.10.2014 R. ZMIENIONO § 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2015-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2014-04-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SZYMON2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAKOWSKI2014-04-07 do dziś
2. ImionaJERZY2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-04-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-04-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-04-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2014-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2014-04-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SZYMON2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAKOWSKI2014-04-07 do dziś
2. ImionaJERZY2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-07 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-04-07 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-04-07 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD BUDOWĘ2014-04-07 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-04-07 do dziś
643 99 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2015-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-17 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERYJNYCH2015-11-17 do dziś
368 10 Z OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI; KUPNO I SPRZEDAŻ NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2015 okres OD 07.04.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
2data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
4data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
5data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.04.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów