BOROWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000505142
Numer REGON: 302695764
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347365/21/264]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina DOBRZYCA miejscowość DOBRZYCA2014-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRZYCA ulica JESIONOWA nr domu 12 kod pocztowy 63-330 poczta DOBRZYCA kraj POLSKA 2014-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2014 R., REP. A NR 4030/2014, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2014-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2014-04-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2014-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKI2014-04-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERJAN2014-04-07 do dziś
2. ImionaMARLENA BEATA2014-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2014-04-07 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2014-04-07 do dziś
310 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2014-04-07 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-07 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-04-07 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-04-07 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-04-07 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 27.03.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
2data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.03.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.03.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów