L.MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000504881
Numer REGON: 081204231
Numer NIP: 4970080958
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-07-01
Sygnatura akt[RDF/634011/24/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.MAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat WSCHOWSKI gmina WSCHOWA miejscowość OLBRACHCICE2014-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość OLBRACHCICE nr domu 21 kod pocztowy 67-400 poczta WSCHOWA kraj POLSKA 2014-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.04.2014 R.2014-04-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIK2014-04-03 do dziś
2. ImionaJERZY2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750,00 PLN2014-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIK2014-04-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 PLN2014-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIK2014-04-03 do dziś
2. ImionaJERZY2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-04-03 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2014-04-03 do dziś
346 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2014-04-03 do dziś
402 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2014-04-03 do dziś
501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2014-04-03 do dziś
601 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2014-04-03 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-04-03 do dziś
846 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2015-08-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy187 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2016-06-13 do dziś
288 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2016-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2015 okres OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
3data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
4data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
5data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
6data złożenia 06.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
7data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
8data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
9data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
10data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-25 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-23 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów