ENDOLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000504877
Numer REGON: 101758210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-07-16
Sygnatura akt[RDF/317756/21/954]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 52 nr lokalu 12 kod pocztowy 90-058 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 24.03.2014 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1088/20142014-04-04 do dziś
203.06.2016R., REP. A NR 52/2016, NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - USUNIĘTO §22,§23.2016-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTARGOWICZ CIOCH2017-07-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.400 ZŁ2017-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2014-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM2014-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOCH2014-04-04 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOTARGOWICZ CIOCH2014-04-04 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-04-04 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-04-04 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-04-04 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-04-04 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-04-04 do dziś
866 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2014-04-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-04-04 do dziś
1046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2015 okres OD 24.03.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
2data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-21 do dziś
3data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
4data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
5data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.03.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.03.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów